رویه ارسال سفارش

روش های تحویل پست/پیک

محصولات در ایران و آدرسی که در سفارش خود درج می نماید تحویل خواهند شد.

چنانچه محصولات بایستی در آدرسی که در آن بیش از یک نفر ساکن هستند تحویل شوند کاربر اذعان داشته و می پذیرد که امکان دارد

محصولات مزبور توسط شخص دیگری که در آنجا ساکن است تحویل گرفته شود

محصولات خود را هنگام دریافت بررسی کنید

به محض تحویل و دریافت محصولات، شرایط محصولات تحویلی را بررسی نمایید در صورت بروز هرگونه مشکل (مانند فقدان، نقص،

یا شکستگی بسته بندی) از تحویل محصولات و پذیرفتن آن ها خودداری نمایید

توصیه می شود که بسته بندی محصول خود را در حضور متصدی حمل باز کرده و از عدم آسیب دیدگی محصولات اطمینان حاصل نمایید